Kitty Skinny - 1977 Vintage

Mid rise | Skinny | Light indigo wash | Destroyed knees
Stretch